Inhoud van de code

Artikel 15 - Sponsoring van projecten of activiteiten anders dan bijeenkomsten

 1. Onder sponsoring wordt in het kader van deze Gedragscode verstaan het verlenen van financiële dan wel anderszins op geld waardeerbare ondersteuning , al dan niet in ruil voor een tegenprestatie. Onder sponsor wordt verstaan de partij die de ondersteuning verleent. Onder gesponsorde wordt verstaan de partij die de ondersteuning ontvangt.
  Dit artikel is niet van toepassing op sponsoring van bijeenkomsten en sponsoring van patiëntenorganisaties
  .

 2. Sponsoring door leveranciers is toegestaan, mits is voldaan aan de navolgende voorwaarden:

  a. de sponsoring heeft ten doel:
  - het ondersteunen van onafhankelijk medisch onderzoek, en/of
  - het bevorderen van de medische wetenschap en/of de verbetering van zorg aan patiënten, en/of 
  - het stimuleren en bevorderen van scholing, en/of 
  - voorlichting.

  b. de gesponsorde is een georganiseerd samenwerkingsverband van zorgprofessionals of instelling;

  c. de afspraken over de sponsoring zijn voorafvastgelegd in een door alle betrokken partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin in ieder geval het doel van de sponsoring en een precieze omschrijving van rechten en verplichtingen van zowel de gesponsorde als de sponsor zijn beschreven; en

  d. de sponsoring is op generlei wijze gerelateerd aan de aanschaf, het gebruik of het voorschrijven en/of aanbevelen van producten van de sponsor dan wel anderszins gekoppeld aan eerder, huidig of potentieel toekomstig gebruik van de producten of diensten van de sponsor.

 3. Sponsoring mag niet leiden tot aantasting van de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de sponsor en gesponsorde, noch van andere betrokken partijen en/of van de sector.

 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 15 lid 2, mogen leveranciers een proefschrift van een individuele zorgprofessional sponsoren tot een maximum van € 250. In afwijking van artikel 15 lid 3 sub b hoeft deze vorm van sponsoring niet in een schriftelijke overeenkomst te worden vastgelegd.

 5. De zorgprofessional draagt ervoor zorg dat hij vanhet bestuur van de instelling dan wel zijn werkgever aantoonbaar voorafgaande toestemming voor de sponsoring heeft verkregen.

 6. Indien en voor zover de artikelen 22 en volgende van toepassing zijn, worden de in die artikelen bedoelde gegevens met betrekking tot de sponsoring openbaar gemaakt in het Transparantieregister Zorg.

Lees de toelichting

Door naar artikel 16: Specifieke vormen van sponsoring: studiebeurzen