Inhoud van de code

Artikel 10 - Door leveranciers georganiseerde productgerelateerde bijeenkomsten

 1. Onder door leveranciers georganiseerde productgerelateerde bijeenkomsten worden verstaan bijeenkomsten die bestemd zijn voor zorgprofessionals en die noodzakelijk zijn in het kader van een mogelijke beslissing tot aanschaf en/of goed gebruik en onderhoud van medische hulpmiddelen.

 2. Leveranciers mogen de kosten van eendoor hen georganiseerde productgerelateerdebijeenkomst voor hun rekening nemen,mits wordt voldaan aande navolgende voorwaarden:  

  a. Programma: het programma van de bijeenkomst is:
  - geschikt voor demonstraties van de specifieke hulpmiddelen en/of het overdragen van kennis en/of vaardigheden met betrekking tot het gebruik, toepassing of onderhoud van specifieke hulpmiddelen, en
  - qua opbouwen tijdsindeling evenwichtig en redelijk en uitsluitend gericht op het doel van de bijeenkomst.

  b. Locatie: de locatie waar de bijeenkomst plaats vindt is gerechtvaardigd in het licht van de aard van de productgerelateerde bijeenkomst, zowel wat faciliteiten als wat geografische ligging betreft. Qua faciliteiten betekent dit dat de bijeenkomst plaatsvindt in een klinische omgeving, laboratorium/practicum, educatieve instelling, of in een andere gepaste omgeving, zoals gehuurde zakelijk vergaderfaciliteiten of eigen (bedrijfs)gebouwen of –ruimtes. Qua ligging betekent dit dat de locatie logisch verband houdt met de aanwezigheid van de specifieke hulpmiddelen en/of de benodigde trainings- of opleidingsfaciliteiten.

  c. Kosten: de leverancier mag per individuele zorgprofessional in het kader van een in dit artikel bedoelde bijeenkomst uitsluitend de volgende kosten voor zijn rekening nemen:

   1. de kosten voor de organisatie;
   2. één of meerdere redelijk geprijsde maaltijden;
   3. noodzakelijke overnachtingen, voor zover redelijk geprijsd;
   4. redelijke reiskosten.

 3. Afspraken omtrent vergoeding van kosten moeten schriftelijk worden vastgelegd. Onderdeel van deze afspraken is dat de betrokken zorgprofessional deze afspraken meldt aan het bestuur van de instelling dan wel zijn werkgever.

Lees de toelichting

Door naar artikel 11: Door leveranciers georganiseerde geaccrediteerde bijeenkomsten