Inhoud van de code

Artikel 1 - Definities

a. Medisch hulpmiddel
De medische hulpmiddelen die op grond van de Wet op de Medische Hulpmiddelen1 zijn aangewezen bij het Besluit Medische hulpmiddelen2, het Besluit Actieve Implantaten3 en het Besluit In vitro diagnostica4.

b. Zorgprofessional
De natuurlijke persoon die, al dan niet in dienstverband of samenwerking met anderen, in het kader van zorg of ondersteuning zelf medische hulpmiddelen gebruikt en/of over de aanschaf of het gebruik daarvan beslist en/of betrokken is bij het proces rond het voorschrijven, selecteren, aanmeten van en/of adviseren over het gebruik van medische hulpmiddelen.

c. Instelling
Het organisatorische verband dat strekt tot verlening van zorg en/of ondersteuning en valt onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg5.

d. Leverancier
De (rechts)persoon die een medisch hulpmiddel produceert, in de handel brengt, invoert, in voorraad heeft, wederverkoopt en/of aflevert, dan wel aan een hulpmiddel gerelateerde diensten verleent.

e. Consument
De natuurlijke persoon die voor eigen gebruik is aangewezen op een medisch hulpmiddel.

f. Interactie
Elke vorm van contact tussen een leverancier en een zorgprofessional waarbij de zorgprofessional een op geld te waarderen voordeel wordt aangeboden of in het vooruitzicht gesteld.

g. Uitingen
Elke vorm van schriftelijke, mondelinge of elektronische communicatie die betrekking heeft op een medisch hulpmiddel, ongeacht of deze promotioneel van aard is.

h. Patiëntenorganisatie
De organisatie van vragers en/of afnemers van diensten van de zorgsector, daaronder mede begrepen oud-patiënten, wettelijke vertegenwoordigers, relaties en nabestaanden.

1) Wet van 15 januari 1970,  Stb. 1970, 53, zoals sindsdien gewijzigd.
2) Besluit van 30 maart 1995, Stb. 1995, 243, zoals sindsdien gewijzigd.
3) Besluit van 5 juli 1993, Stb. 1993,  385, zoals sindsdien gewijzigd. 
4) Besluit van 22 juni 2001, Stb. 2001, 385, zoals sindsdien gewijzigd.
5) Wet van 7 oktober 2015, Stb 2015, 407, zoals sindsdien gewijzigd. 

Lees de toelichting

Door naar artikel 2 : Reikwijdte gedragscode