Transparantieregister

Transparantie is in 2018 een belangrijk thema. Dit jaar voor het eerst zullen door het Transparantieregister Zorg de gegevens worden geopenbaard over de betalingen in 2017 door leveranciers van medische hulpmiddelen aan medisch specialisten in het kader van dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten.

Verlenging termijn aanlevering gegevens bij Transparantieregister Zorg tot 1 juni a.s.
Besloten is de termijn voor het aanleveren van gegevens over interacties te verlengen. Aanvankelijk gold als termijn voor de verplichte aanlevering van de gegevens 1 maart 2018. Voor farmaceutische bedrijven is deze termijn, in aansluiting op het Europese transparantiesysteem, verlengd tot 1 juni 2018. De GMH sluit hierbij aan, zodat zowel voor de geneesmiddelen als de hulpmiddelensector dezelfde termijnen gelden. Als gevolg hiervan zal de openbaarmaking van de aangeleverde gegevens door het Transparantieregister Zorg ook twee maanden later plaatsvinden, namelijk in juli 2018.

Aanleveren gegevens over dienstverlening wordt eenvoudiger
Tot dusverre is in het Transparantieregister Zorg onderscheid gemaakt tussen meerdere soorten dienstverleningsovereenkomsten. Aangegeven diende te worden of de betaling in het kader van dienstverlening betrekking had op een van de volgende categorieën:

– consultancy
– spreker
– adviesraad
– overig
– onkostenvergoeding

In verband met een Europese harmonisatie heeft de zelfregulering voor geneesmiddelen besloten deze onderverdeling te laten vervallen. De GMH volgt dit besluit. Het aanmelden van gegevens over dienstverleningsovereenkomsten met medisch specialisten wordt hierdoor eenvoudiger en levert zo minder administratieve belasting op. U hoeft bij het aanleveren van de gegevens over 2017 alleen nog maar onderscheid te maken tussen:

– Categorie 16: ‘dienstverlening onkosten’
– Categorie 17: ‘dienstverlening honorarium’

Voor de goede orde: sponsorovereenkomsten zoals bedoeld in art. 15 t/m 17 GMH Code moeten afzonderlijk worden gemeld in Categorie 22.

Welke interacties moeten worden aangemeld?
Op grond van art. 22 GMH Code moeten over het jaar 2017 in het Transparantieregister Zorg worden aangemeld:

- dienstverleningsovereenkomsten (zoals bedoeld in art. 13 en 14 GMH Code), en
- sponsorovereenkomsten (zoals bedoeld in art. 15 t/m 17 GMH Code)

tussen alle leveranciers van medische hulpmiddelen en alle medisch specialisten die als arts in het BIG-register zijn ingeschreven, met uitzondering van huisartsen. Wilt u weten welke medisch
specialismes voorkomen in het BIG-register? Klik hier
.
Voor melding in het Transparantieregister Zorg wordt een drempelbedrag gehanteerd. De verplichting geldt als het totaalbedrag, dat op jaarbasis door een leverancier in het kader van deze overeenkomsten aan een medisch specialist wordt betaald, hoger is dan € 500. Als ijkpunt hiervoor geldt de datum van facturatie.

Let goed op: onder medisch specialisten worden ook verstaan de samenwerkingsverbanden, waarin zij werkzaam zijn. Dit betekent dat ook dienstverlenings- of sponsorovereenkomsten die worden afgesloten met maatschappen van medisch specialisten, met de zorginstellingen waar de medisch specialisten werkzaam zijn of in participeren onder deze verplichting vallen.

Dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot onderzoek waar de Wet Medisch - wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is zijn uitgezonderd van openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg.

Veel gestelde vragen over het Transparantieregister Zorg
De afgelopen periode heeft de stichting GMH vragen ontvangen over transparantieverplichting. Voor een bundeling van deze vragen en de antwoorden klik hier.