Artikel 12 - Overige door leveranciers georganiseerde bijeenkomsten

 1. Onder overige door leveranciers georganiseerde bijeenkomsten worden verstaan alle bijeenkomsten die door leveranciers worden georganiseerd die niet vallen onder artikel 10 of 11.

 2. Leveranciers mogen de kosten van een in dit artikel bedoelde bijeenkomst voor hun rekening nemen, mits wordt voldaan aan de navolgende voorwaarden:

  a. Programma: het programma van de bijeenkomst is evenwichtig en redelijk.

  b. Locatie: de locatie waar de bijeenkomst plaats vindt is gerechtvaardigd, zowel wat faciliteiten als wat geografische ligging betreft. Dit betekent dat de bijeenkomst plaats vindt op of vlak bij de locatie waar de zorgprofessional werkzaam is, tenzij het noodzakelijk is om de bijeenkomst elders te laten plaatsvinden. In dat laatste geval dient de bijeenkomst plaats te vinden in een gepaste omgeving die bevorderlijk is voor de uitwisseling van informatie.

  c.
  Kosten: de kosten die de leverancier voor zijn rekening neemt moeten redelijk zijn. Per individuele zorgprofessional mogen in het kader van een in dit artikel bedoelde bijeenkomst uitsluitend de volgende kosten voor rekening van de leverancier komen:

  1. kosten voor de organisatie;
  2. één of meerdere redelijk geprijsde maaltijden/catering;
  3. noodzakelijke overnachtingen, voor zover redelijk geprijsd;
  4. redelijke reiskosten.

Aangenomen wordt dat de kosten redelijk zijn indien de leverancier per zorgprofessional niet meer bijdraagt in de hierboven genoemde kosten € 75 per bijeenkomst tot een maximum van € 375 per jaar.

Algemene kosten die rechtstreeks samenhangen met de organisatie van de bijeenkomst (zoals kosten voor zaalhuur, sprekers en noodzakelijke documentatiemateriaal) hoeven niet te worden meegerekend, mits wordt voldaan aan de overige eisen uit dit artikel.

De bedragen zijn inclusief BTW.

 1. Op bijeenkomsten in de zin van dit artikel is paragraaf 5 (artikel 23) over transparantie van toepassing.TOELICHTING

Bijeenkomsten in deze ‘rest’-categorie (in de Beleidsregels gunstbetoon Wmh aangeduid als ‘manifestaties’) kunnen zeer divers van aard zijn maar moeten wel een zekere inhoudelijke rechtvaardiging hebben. Deze mag ook commercieel van aard zijn. Te denken valt aan productbesprekingen, contractonderhandelingen en dergelijke. Niet toelaatbaar zijn bijeenkomsten met een sociaal of recreatief karakter.

Bij de bijeenkomsten is het aanbieden en accepteren van gastvrijheid mogelijk, maar binnen de striktere grenzen van dit artikel. Zie m.b.t. de kosten ook de toelichting bij artikel 11. 
De achtergrond daarvan is dat deze bijeenkomsten in het algemeen commercieel getint zullen zijn.
Bij de beoordeling van de algemene eisen moet rekening worden gehouden met het specifieke karakter van deze bijeenkomsten. De eisen zijn daaraan aangepast.

Gastvrijheid bij de onder artikel 12 vallende bijeenkomsten hoeft niet te worden gemeld bij de raad van bestuur. Evenmin is openbaarmaking in het TRZ vereist.