Publicatie jaarcijfers TRZ

Den Haag 15 juli 2022

Publicatie jaarcijfers TRZ: over 2021 melden hulpmiddelenleveranciers ook gastvrijheid en sponsoring bijeenkomsten

Op 15 juli 2022 heeft het Transparantieregister Zorg (TRZ) de jaarcijfers 2021 openbaar gemaakt (klik hier). In dit openbaar register worden ieder jaar financiële relaties tussen enerzijds zorgprofessionals en zorginstellingen en anderzijds leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gepubliceerd. De totale waarde van het over 2021 gemelde bedrag is ruim € 83 miljoen. Daarvan heeft € 28 miljoen betrekking op financiële relaties in de hulpmiddelensector.

Met de publicatie van de cijfers over 2021 is een volgende stap gezet in het vergroten van transparantie over financiële relaties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals en zorginstellingen. Over 2021 moesten – naast dienstverlening en sponsoring van projecten – voor het eerst ook de sponsoring van bijeenkomsten en het voor rekening nemen van de kosten van gastvrijheid door leveranciers van medische hulpmiddelen worden gemeld. Deze uitbreiding van de meldplicht is de belangrijkste oorzaak van de stijging van 30% van het totale voor de hulpmiddelensector gemelde bedrag t.o.v. 2020. Hoe groot de invloed van de Covid-19 pandemie op dit bedrag is, valt niet in te schatten. Aannemelijk is wel dat er in 2021 minder bijeenkomsten voor zorgprofessionals hebben plaatsgevonden dan in andere jaren.

De GMH constateert dat het aantal leveranciers van medische hulpmiddelen dat financiële relaties bij het TRZ meldt stijgt. In 2021 vonden 76 leveranciers de weg naar het TRZ, ruim 18% meer dan het jaar daarvoor. De GMH blijft stimuleren dat de verplichtingen uit de GMH Code om bepaalde financiële relaties te melden zo goed mogelijk worden nageleefd.

De transparantie wordt verder vergroot doordat het TRZ het raadplegen van het register makkelijker heeft gemaakt. Op de website zijn dit jaar voor het eerst lijsten met BIG- en KvK-nummers gepubliceerd die in het register voorkomen. Op deze lijsten staan geen persoonsgegevens of inhoudelijke details over de financiële relatie. Daarvoor dient het register zelf te worden geraadpleegd.

N
et als voorgaande jaren heeft de GMH een eigen analyse (klik hier) van een aantal overeenkomsten gemaakt. Hieruit blijkt dat de wijze waarop de relaties in overeenkomsten zijn vastgelegd elk jaar verbetert. De door de GMH bestudeerde overeenkomsten zijn over het algemeen zeer uitgebreid en voldoen in vrijwel alle gevallen volledig aan de GMH Code.