GMH Nieuwsbrief 5 - Aanpassingen GMH Code

Met ingang van 1 mei a.s. worden twee kleine wijzigingen in de GMH Code en toelichting daarbij doorgevoerd. In beide gevallen gaat het om een verduidelijking van de bepalingen over de openbaarmaking van gegevens in het Transparantieregister Zorg. Daarnaast zijn in artikel 15 nog enige verwijzingen gecorrigeerd.

Art. 22 lid 3 – verduidelijking uitzondering meldplicht voor WMO plichtig onderzoek

De eerste wijziging betreft een verduidelijking van de uitzondering die op grond van artikel 22 lid 3 GMH Code geldt voor het melden van financiële relaties m.b.t. onderzoek waarop de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is.

In de oorspronkelijke tekst van artikel 22 lid 3 stond vermeld dat de honorering van dienstverlening bij WMO plichtig onderzoek niet gemeld hoeft te worden bij het TRZ. Sponsoring van dergelijk onderzoek was niet uitgezonderd van de meldingsplicht. Naar aanleiding van vragen van veldpartijen heeft het bestuur van de GMH besloten de tekst van artikel 22 lid 3 te verduidelijken en tevens expliciet aan te geven dat (zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was) ook de sponsoring van onderzoek waarop de WMO van toepassing is, is uitgezonderd van de meldingsplicht bij het TRZ. In de GMH Nieuwsbrief nr. 2 van 7 februari 2022 is dit al gecommuniceerd. De tekst van art. 22 lid 3 (en de toelichting op dit artikel) zijn nu ook in de gedragscode zelf aangepast.

Artikel 23 lid 3 – verduidelijking melden kosten gastvrijheid

Over het jaar 2021 moeten voor het eerst ook kosten van gastvrijheid worden gemeld bij het TRZ. In artikel 23 lid 3 is omschreven welke kosten meegenomen moet worden. Uit de oorspronkelijke tekst van deze bepaling kan onvoldoende worden afgeleid dat bij bijeenkomsten als bedoeld in artikel 11 en artikel 12 de organisatiekosten niet mee genomen hoeven te worden in de melding. Om misverstanden te voorkomen is in de aangepaste tekst van artikel 23 lid 3 de verwijzing naar artikel 11 en 12 meer specifiek omschreven, zodat duidelijk is dat algemene kosten die rechtstreeks samenhangen met de organisatie van de bijeenkomst (zoals kosten voor zaalhuur, trainers, experts en noodzakelijke documentatiematerialen en faciliteiten) niet vallen onder de kosten van gastvrijheid en dus ook niet hoeven te worden gemeld bij het TRZ. Klik hier voor de aangepaste tekst van art. 23 lid 3 (en de toelichting op dit artikel).