Uitbreiding transparantieverplichting per 2021: ook bijeenkomsten melden!

Het bestuur van de GMH heeft besloten de regels voor het melden van financiële relaties in het TRZ verder aan te scherpen. Deze aanscherping gaat in per 2021 en komt erop neer dat:

1. de huidige meldplicht voor dienstverleningsovereenkomsten en sponsoring van projecten wordt uitgebreid met een meldplicht voor gastvrijheid bij bijeenkomsten, en 
2. deze meldplicht te laten gelden voor alle artsen (waarmee het huidige onderscheid tussen huisartsen en medisch specialisten komt te vervallen).

De GMH kent grote waarde toe aan transparantie over financiële relaties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. Met bovenstaande uitbreiding komen de voorschriften van de GMH meer op een lijn met de regels van de CGR Code en wordt het voor veldpartijen overzichtelijker en duidelijker welke financiële relaties gemeld moet worden.

Het voorgaande betekent dat per 1 januari 2021 aanpassingen zullen worden doorgevoerd in art. 22 en volgende van de GMH Code. Daarbij streeft de GMH er naar de procedure voor het melden als zodanig zo veel mogelijk in lijn te brengen met de procedure die de CGR hanteert. Op dit moment worden heldere instructies uitgewerkt, zodat het voor veldpartijen exact helder is welke financiële relaties in het kader van gastvrijheid vanaf 2021 bij het TRZ gemeld moeten gaan worden. De wijzigingen die in de GMH Code worden doorgevoerd met betrekking tot transparantie en de bijbehorende instructies verschijnen begin december een speciale GMH Nieuwsbrief over transparantie.

Houd de nieuwsbrief in de gaten! U kunt zich hier aanmelden voor de GMH nieuwsbrief.