Jaarcijfers Transparantieregister Zorg 2019 gepubliceerd

Den Haag, 28 juli 2020

Het Transparantieregister Zorg heeft vandaag de gegevens over financiële samenwerkingsrelaties tussen zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen in 2019 openbaar gemaakt. Daarin zijn voor het derde jaar op rij ook opgenomen de dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten tussen medisch specialisten en zorginstellingen en leveranciers van medische hulpmiddelen.


In 2019 is de totale waarde van de gemelde relaties in de medische hulpmiddelensector licht gestegen van € 16,5 miljoen in 2018 naar € 17 miljoen in 2019. Het aantal gemelde relaties in de medische hulpmiddelensector is ook licht gestegen ten opzichte van 2018 van 1500 relaties in 2018 naar 1763 relaties in 2019. Het Transparantieregister Zorg laat zodoende voor relaties tussen zorgverleners, zorginstellingen en medische hulpmiddelenbedrijven geen opmerkelijke cijfers zien over 2019.

Om een beeld te geven van de activiteiten achter de gemelde bedragen, heeft de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) dit jaar voor de tweede keer een aantal gemelde samenwerkingsrelaties nader beoordeeld. De verschillende overeenkomsten hebben allen direct of indirect betrekking op verbetering van zorg of bevordering van wetenschap. De betalingen zijn bijvoorbeeld gedaan in het kader van wetenschappelijke onderzoeksprojecten, initiatieven ter verbetering van patiëntenzorg en voor het geven van trainingen en lezingen en het adviseren over doorontwikkeling en implementatie van een medisch hulpmiddel.

De GMH heeft gekeken of de onderzochte relaties aan de regels rond gunstbetoon (in de Wet op de Medische Hulpmiddelen en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen) voldeden. Dat bleek steeds het geval. De afspraken waren over het algemeen grondig en gedetailleerd vastgelegd door de betrokken partijen. De GMH heeft wel aandacht gevraagd voor een betere specificatie en onderbouwing van de financiële relaties in de overeenkomsten. Daarnaast heeft de GMH geconstateerd dat er relaties in het Transparantieregister Zorg staan die formeel niet gemeld hadden hoeven worden. Ook in een aantal gevallen is de rubriek waarin is gemeld niet juist. De GMH zal de komende tijd aandacht besteden aan verduidelijking van deze aspecten in onder meer trainingen en communicatie. 


Transparantieregister Zorg heeft een nieuwe website

In de evaluatie door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van toenmalig minister Bruins (Medische Zorg), is het Transparantieregister Zorg positief beoordeeld. Het register functioneert volgens het IVM op hoofdlijnen goed en is doeltreffend. De gegevens in het register zijn volledig en juist volgens de normen van de CGR. Het IVM stelt verder dat de website toegankelijker en gebruiksvriendelijker kan en doet daartoe een zevental aanbevelingen. Met deze aanbevelingen is het Transparantieregister Zorg aan de slag gegaan. Het resultaat is een nieuwe website met een goed zoeksysteem, waarin het algemene publiek gemakkelijker de relaties van zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties kan opzoeken.
Over het Transparantieregister Zorg, de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR)

Het Transparantieregister Zorg vermeldt sinds 2013 samenwerkingsrelaties tussen zorgverleners en de geneesmiddelenbedrijven. In 2016 werden hier als pilot financiële relaties van leveranciers van implantaten voor cardiologie en orthopedie aan toegevoegd. Sinds 2018 moeten ook financiële samenwerkingsrelaties tussen leveranciers van alle medische hulpmiddelen, medisch specialisten en zorginstellingen worden gemeld.

De koepelorganisaties van zorgverleners en leveranciers van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen hebben het Transparantieregister Zorg opgezet. Het register is uniek in de wereld. Het Transparantieregister Zorg is een initiatief van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), in 1998 opgericht door acht partijen uit het veld. Een Raad van Toezicht van alle betrokken organisaties houdt toezicht op het Transparantieregister Zorg en stelt zo nodig verbeteringen voor. Meldingen aan het Transparantieregister Zorg gebeuren in overeenstemming met de door de Stichting GMH en Stichting CGR opgestelde regels.

Sinds 1 januari 2014 zijn zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers van medische hulpmiddelen gebonden aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), ondergebracht bij de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze gedragscode bevat regels over gunstbetoon ten behoeve van een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en partijen die betrokken zijn bij de aanschaf of de toepassing daarvan. De regels hebben onder meer betrekking op geschenken, dienstverlening, bijeenkomsten en sponsoring.