Jaarcijfers TRZ: Betere bekendheid GMH zorgt voor stijging van gemelde relaties

Het Transparantieregister Zorg maakt vandaag de gegevens over financiële samenwerkingsrelaties tussen zorgverleners,  zorginstellingen en leveranciers van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen in 2018 openbaar. Voor het tweede jaar op rij zijn daarin ook opgenomen de dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten tussen medisch specialisten en zorginstellingen en leveranciers van medische hulpmiddelen. Dat steeds meer leveranciers van medische hulpmiddelen hun samenwerkingsrelaties melden, is een goed teken vindt Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Hieruit blijkt een betere bekendheid van de gedragscode en de regels rond transparantie.

 In 2018 is de totale waarde van de gemelde relaties in de medische hulpmiddelensector gestegen [van € 11 miljoen in 2017 naar € 17 miljoen in 2018]. Ook het aantal gemelde relaties in de medische hulpmiddelensector is hoger dan in 2017 [van 1261 relaties in 2017 naar 1500 in 2018]. Steeds meer leveranciers van medische hulpmiddelen melden in het Transparantieregister Zorg (stijging van 25%). Hieruit blijkt dat de regels over transparantie in de medische hulpmiddelensector steeds meer bekendheid krijgen. Dit is een positieve ontwikkeling. Transparantie vormt een belangrijk sluitstuk op de regels over gunstbetoon. Patiënten die willen weten welke financiële relaties hun arts heeft met een leverancier van medische hulpmiddelen kunnen dit steeds vaker terugvinden in het Transparantieregister Zorg.

De Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) heeft dit jaar voor het eerst een aantal gemelde samenwerkingsrelaties nader beoordeeld om zo een beeld te geven van de activiteiten achter de gemelde bedragen. Daartoe is steekproefsgewijs een aantal contracten waarop deze relaties zijn gebaseerd opgevraagd en geanalyseerd.  Deze contracten varieerden sterk, maar hadden zonder uitzondering te maken met verbetering van zorg of bevordering van wetenschap: van het uitvoeren van onderzoeksprojecten tot het geven van trainingen en voordrachten, en van adviseren over de doorontwikkeling van een medisch hulpmiddel tot ondersteunen bij de ontwikkeling van hulpmiddelen voor betere communicatie en informatieoverdracht.

De GMH heeft in deze steekproef ook beoordeeld of de onderzochte relaties aan de regels rond gunstbetoon (in de Wet op de Medische Hulpmiddelen en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen) voldeden. Dat was steeds het geval. De afspraken waren over het algemeen grondig en gedetailleerd vastgelegd door de betrokken partijen. De GMH heeft de onderzochte partijen wel geadviseerd om in de toekomst relaties die uit meerdere activiteiten bestaan, per activiteit te melden en niet als één relatie. Dat komt de transparantie ten goede en maakt het overzichtelijker voor patiënten om deze relaties te vinden in het Transparantieregister Zorg.


Over het Transparantieregister Zorg, de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR)

Het Transparantieregister Zorg vermeldt sinds 2013 samenwerkingsrelaties tussen zorgverleners en de geneesmiddelenbedrijven. In 2016 werden hier als pilot financiële relaties van leveranciers van implantaten voor cardiologie en orthopedie aan toegevoegd. Vorig jaar is dit uitgebreid naar vermelding van financiële samenwerkingsrelaties tussen leveranciers van alle medische hulpmiddelen, medisch specialisten en zorginstellingen. Zo ontstond voor het eerst een volledig beeld.

De koepelorganisaties van zorgverleners en leveranciers van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen hebben het Transparantieregister Zorg opgezet. Het register is uniek in de wereld. Het Transparantieregister Zorg is een initiatief van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), in 1998 opgericht door acht partijen uit het veld. Een Raad van Toezicht van alle betrokken organisaties houdt toezicht op het Transparantieregister Zorg en stelt zo nodig verbeteringen voor. Meldingen aan het Transparantieregister Zorg gebeuren in overeenstemming met de door de Stichting GMH en Stichting CGR opgestelde regels.

Sinds 1 januari 2014 zijn zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers van medische hulpmiddelen gebonden aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), ondergebracht bij de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze gedragscode bevat regels over gunstbetoon ten behoeve van een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en partijen die betrokken zijn bij  de aanschaf of de toepassing daarvan. De regels hebben onder meer betrekking op geschenken, dienstverlening, bijeenkomsten en sponsoring.