Gedragscode Medische Hulpmiddelen: integriteit en patiëntbelang staan voorop

Berichtgeving Follow-the-money

In de online-berichtgeving van 13 en 15 december van Follow The Money is melding gemaakt van problemen bij 50 consultancy-contracten tussen zorgprofessionals en leveranciers van medische hulpmiddelen. De kritiek richt zich vooral op het feit dat deze contracten niet in het Transparantieregister Zorg te achterhalen zijn en dat ziekenhuizen niet op de hoogte zijn van de contracten. Het bestuur van Stichting GMH (Gedragscode Medische Hulpmiddelen) trekt zich deze kritiek zeer aan. Vooral als dit contracten zijn die vanaf 2017 verplicht gemeld hadden moeten worden in het Transparantieregister Zorg en ook als blijkt dat men niet of onvoldoende op de hoogte is van de gedragsregels.

Als de feiten in de berichtgeving correct zijn, dan is dit verontrustend. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgprofessionals, zorginstellingen en leveranciers verantwoord en integer samenwerken. Het bestuur van Stichting GMH gaat er dan ook nogmaals bij alle betrokken koepelorganisaties op aandringen om de inhoud en naleving van de gedragscode evenals de verplichtingen met betrekking tot het transparant maken van de samenwerkingsrelaties wederom onder de nadrukkelijke aandacht van hun leden te brengen. Daarnaast zal Stichting GMH de berichtgeving door Follow The Money nader onderzoeken en zo nodig aanvullende maatregelen nemen om naleving van de code te bevorderen.

Transparantieregister Zorg: pilot sinds 2017 uitgebreid

In de periode 2015-2016 heeft vanuit Stichting GMH een pilot gelopen met het Transparantieregister Zorg. In deze pilot is afgesproken dat financiële relaties tussen leveranciers en cardiologen resp. orthopeden met betrekking tot bepaalde implantaten in het register gemeld en openbaar gemaakt zouden worden. In 2017 is de pilot uitgebreid naar samenwerkingsovereenkomsten (dienstverlening en sponsoring) tussen leveranciers van alle medische hulpmiddelen, medisch specialisten en zorginstellingen. Dit betekent dat deze relaties sinds 2018 te vinden zijn in het register.

Wetgeving en zelfregulering gunstbetoon medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen en medische technologie spelen een belangrijke rol in de gezondheidszorg. Zij dragen bij aan het stellen van de diagnose en aan preventie, behandeling of compensatie van ziekten, verwondingen en beperkingen. Al sinds jaar en dag vindt er samenwerking plaats tussen bedrijven die medische hulpmiddelen ontwikkelen en op de markt brengen en zorgprofessionals en instellingen die deze hulpmiddelen gebruiken bij hun behandeling van patiënten. Deze samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor innovatie van medische hulpmiddelen, om kennis uit te wisselen en om te kijken welke behandelingen werken, duurzaam en veilig zijn.

Om invulling te geven aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde samenwerking tussen leveranciers en zorgprofessionals zijn gedragsregels vastgelegd in een systeem van wetgeving (Wet op de medische hulpmiddelen en Beleidsregels Gunstbetoon medische hulpmiddelen 2018) en zelfregulering (de Gedragscode Medische Hulpmiddelen). Deze zelfregulering bestaat sinds 2012 en is onderschreven door verschillende partijen: (academische) ziekenhuizen, fabrikanten, leveranciers, artsen en verpleegkundigen. Op de naleving van de code wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Codecommissie en een Commissie van Beroep.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

De heer Hans Simons, voorzitter Stichting GMH tel: 06 53446571