Transparantieregister

De zelfregulering van de GMH is aangesloten bij het Transparantieregister Zorg (TRZ). Bepaalde interacties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en artsen (dan wel de samenwerkingsverbanden of zorginstellingen waarvoor zij werkzaam zijn) moeten verplicht in dit register worden gemeld.

Op grond van art. 22 GMH Code worden sinds 2017 al in het TRZ gemeld:

a. de honorering van dienstverlening, zoals bedoeld in 13 en 14 GMH Code, en
b. de sponsoring van projecten of activiteiten anders dan bijeenkomsten, zoals bedoeld in art. 15 t/m 17 GMH Code.

Met ingang van 2021 is de verplichting om te melden uitgebreid met een nieuwe categorie:

c. sponsoring en verlening van gastvrijheid, zoals bedoeld in art. 9 t/m 11 GMH Code.

Voor melding in het TRZ wordt een drempelbedrag gehanteerd. De verplichting tot melding bij het TRZ geldt uitsluitend voor zover het totale bedrag uit hoofde van (een of meerdere) interacties tussen een bepaalde leverancier en een bepaalde arts hoger is dan € 500 per kalenderjaar.

Dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot onderzoek waar de Wet Medisch- wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is zijn uitgezonderd van openbaarmaking in het TRZ.

De hoofdregel is leveranciers verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse opgave bij het TRZ. Op deze hoofdregel bestaan echter twee uitzonderingen. Indien afspraken over dienstverlening, sponsoring of gastvrijheid worden gemaakt met:

a. leveranciers die buiten Nederland gevestigd zijn, of
b. leveranciers die geen lid zijn van een van de brancheorganisaties die zijn aangesloten bij de stichting GMH,

dienen de artsen of instellingen die deze afspraken maken zelf zorg te dragen voor melding bij het TRZ.

Voor meer informatie over de wijze waarop de gegevens aangeleverd moeten worden en de deadlines die het TRZ hiervoor hanteert klik hier.

Het TRZ maakt elk jaar in juli de gemelde interacties over het voorgaande kalenderjaar openbaar.

Op grond van de Wet BIG rapporteert de Minister van VWS jaarlijks aan de Tweede Kamer over de doeltreffendheid van het TRZ. De hulpmiddelensector is in 2020 voor het eerst meegenomen in deze evaluatie.

Zie voor de FAQ Aanleveren gegevens TRZ over het jaar 2023:
pdfFAQ Aanleveren gegevens TRZ