Nadere duiding Transparantie verplichtingen

Mededeling van het GMH Bestuur
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de artikelen 22 e.v. van de Gedragscode GMH over de verplichte openbaarmaking in Transparantieregister Zorg in werking getreden. Op grond van deze artikelen dienen bepaalde interacties tussen zorgprofessionals en leveranciers van medische hulpmiddelen verplicht te worden aangemeld bij het Transparantieregister Zorg. Deze gegevens zullen voor het eerst in 2016 in het register openbaar worden gemaakt.

Gebleken is dat er in het veld onduidelijkheid bestaat over de exacte reikwijdte van deze verplichting. Naar aanleiding hiervan laat het bestuur van de stichting GMH weten dat art. 22 GMH als volgt dient te worden uitgelegd.

De verplichting om interacties (totaal bedrag op jaarbasis > € 500) openbaar te maken in het Transparantieregister Zorg geldt voor dienstverleningsovereenkomsten en sponsorovereenkomsten tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en (samenwerkingsverbanden van) orthopeden of cardiologen die als zodanig zijn opgenomen in het BIG-register, voor zover deze interacties betrekking hebben op dan wel verband houden met de volgende implantanten: ICD’s, pacemakers, stents en heup- en knieprothesen. Als leveranciers van medische hulpmiddelen sponsor- of dienstverleningsovereenkomsten met orthopeden of cardiologen aangaan die betrekking hebben op dan wel verband houden met andere hulpmiddelen dan de genoemde implantanten hoeven deze interacties niet verplicht te worden gemeld.

Het vrijwillig melden van interacties is uiteraard wel toegestaan.

22 april 2015