Artikel 27 - Beschikbaar stellen documenten ten behoeve van duiding

Ten behoeve van een nadere duiding van de jaarlijkse bij het Transparantieregister Zorg op grond van artikel 23 gemelde interacties kan de stichting GMH de aan deze meldingen ten grondslag liggende documentatie opvragen bij de leverancier die de melding heeft gedaan. Leveranciers zijn gehouden medewerking te verlenen aan een dergelijk verzoek. Het opvragen van documentatie en de eventuele gebruikmaking daarvan ten behoeve van algemene communicatie geschiedt te allen tijde met de grootste zorgvuldigheid, rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen. 

Inwerking getreden per 1 januari 2012.
Aangepast per 1 januari 2014, per 1 januari 2015, per 1 januari 2017, per 1 januari 2018, per 1 januari 2021 en laatstelijk aangepast per 1 januari 2022. 
TOELICHTING

De stichting GMH publiceert jaarlijks ten tijde van de openbaarmaking van de meldingen door het Transparantieregister Zorg een analyse van aantal interacties die vanuit de hulpmiddelensector bij het Transparantieregister Zorg zijn gemeld. Deze analyse heeft als doel een beter inzicht te geven in een aantal bestaande vormen van samenwerking in de sector in relatie tot de wetgeving en zelfregulering en deze nader te duiden. De duiding vormt tevens de basis voor de signalering van aandachtspunten en trends. 

Ten behoeve van deze jaarlijkse nadere duiding kan de stichting GMH bij leveranciers die een melding hebben gedaan documentatie opvragen die op deze melding betrekking heeft. Daarbij moet worden gedacht aan de overeenkomsten die bijvoorbeeld aan sponsoring en dienstverlening ten grondslag moeten liggen. Leveranciers die een dergelijk verzoek van de stichting GMH ontvangen, zijn gehouden de gevraagde documentatie binnen de door de stichting GMH gestelde termijn aan te leveren. 

De stichting GMH zal bij het opvragen van documentatie en de (externe) communicatie hierover de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Dit betekent onder meer dat, indien en voor zover de stichting GMH de aangeleverde informatie zal gebruiken in externe communicatie, dit op zodanige wijze zal gebeuren dat:

  • de identiteit van de bij de financiële relatie betrokken partijen anoniem blijft en ook overigens niet uit de communicatie kan worden afgeleid;
  • op geen enkele wijze gegevens worden opgenomen die herleidbaar zijn naar natuurlijke personen
  • de geheimhouding van commercieel gevoelige informatie gewaarborgd blijft. 

De personen bij de stichting GMH die bij het opvragen van de documenten en de analyse daarvan betrokken zijn, zullen deze stukken vertrouwelijk behandelen en zullen de informatie uitsluitend gebruiken in het kader van de analyse.

Teksten die betrekking hebben op een specifieke financiële relatie zullen te allen tijde vooraf ter controle aan de meldende partij worden voorgelegd. 

DISCLAIMER
Deze toelichting is laatstelijk aangepast per 1 januari 2022. In de toelichting zijn relevante passages uit GMH nieuwsbrieven uit de voorgaande jaren verwerkt. Ook zijn ter illutstratie en verduidelijking verwijzingen naar adviezen van de Codecommissie opgenomen uit de periode 2012-2021. Met deze vermelding wordt niet beoogd een volledig overzicht te geven van alle adviezen. Benadrukt wordt dat adviezen formeel geen bindende status hebben, en te allen tijde moeten worden geïnterpreteerd in de context van de casuïstiek en voorgelegde vragen.