Wijzigingen Gedragscode per 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is een aantal wijzigingen in de Gedragscode doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen hebben kort samengevat betrekking op:

- Tarieven en onkostenvergoeding bij dienstverlening
- Openbaarmaking bepaalde interacties in Transparantieregister Zorg
- Verbod geheimhoudingsclausules die openbaarmaking in Transparantieregister Zorg belemmeren

Tarieven en onkostenvergoeding bij dienstverlening
De Gedragscode schrijft voor dat de vergoeding voor dienstverlening marktconform dient te zijn en dat alleen redelijke onkosten mogen worden vergoed. Met ingang van 1 januari 2015 gelden  maximumtarieven voor dienstverlening en is bepaald wat onder redelijke onkosten wordt verstaan. Deze tarieven en bedragen zijn terug te vinden in de Toelichting bij de Gedragscode (blz 24/25).

Openbaarmaking bepaalde interacties in Transparantieregister Zorg
Aan de Gedragscode is een afzonderlijke paragraaf over externe transparantie toegevoegd (artikelen 22 t/m 27). Op grond van deze paragraaf treedt per 1 januari 2015 in werking (als eerste fase, bij wijze van pilot) de verplichting tot openbaarmaking in het Transparantieregister voor dienstverleningsovereenkomsten en  overeenkomsten voor de sponsoring van projecten/activiteiten (> €500) tussen artsen die onder de titel ‘cardiologie’ of ‘orthopedie’ zijn opgenomen in het BIG-Register en leveranciers van de volgende implantaten:
a. ICD’s
b. pacemakers
c. stents
d. heup- en knieprothesen

Verbod geheimhoudingsclausules die openbaarmaking in Transparantieregister Zorg belemmeren
Voor alle partijen die gebonden zijn aan de Gedragscode GMH geldt dat met ingang van 1 januari 2015 geen overeenkomsten meer mogen worden afgesloten waarin bepalingen zijn opgenomen die een verplichting tot openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg op grond van deze Gedragscode in de weg kunnen staan.

Voor een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen wordt verwezen naar de volgende stukken:

- de integrale versie van de Gedragscode en bijbehorende Toelichting, zoals deze per 1 januari 2015 zal gelden

- de integrale versie van de Gedragscode en bijbehorende Toelichting per 1 januari 2015, waarin geel gemarkeerd de wijzigingen ten opzichte van de in 2014 geldende teksten zijn aangegeven

- de speciale Nieuwsbrief over de aanpassingen in de Gedragscode

- de standaardclausules, die het bestuur van de Stichting GMH in het kader van de nieuwe transparantieregels heeft opgesteld.


Binnenkort verschijnt een speciale nieuwsbrief over de nieuwe transparantieregels van de GMH.