Wijzigingen in Gedragscode m.i.v. 2014

Met ingang van 1 januari 2014 is in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen op twee onderdelen gewijzigd.

Herkenbaarheid vertegenwoordigers leveranciers op bijeenkomsten
Aan artikel 8 (algemene uitgangspunten bij financiële bijdrage door leveranciers in de kosten van bijeenkomsten voor zorgprofessionals) is een nieuw lid 6 toegevoegd. Op grond van deze nieuwe bepaling dienen vertegenwoordigers van leveranciers, die aanwezig zijn op bijeenkomsten waaraan zorgprofessionals deelnemen, als zodanig herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door het dragen van een badge. Voor de integrale tekst van het nieuwe artikel 8 lid 6 klik hier.

Betrokkenheid bij totstandkoming adviesrapporten, richtlijnen

Er is een nieuw artikel 18 ingevoegd. In dit artikel is bepaald dat zorgprofessionals die deelnemen aan commissies die zich bezig houden met het opstellen van (wetenschappelijke) adviesrapporten of behandelrichtlijnen handelen overeenkomstig de ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling‘. Tevens is expliciet vastgelegd dat leveranciers deze Code belangenverstrengeling onderschrijven.

De ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’  is opgesteld in 2012 en waarborgt dat de deelnemers aan commissies die een bijdrage leveren aan adviesrapporten en richtlijnen een onbevooroordeelde inbreng kunnen hebben van hun kennis en inzichten. Door in artikel 18 van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen expliciet te verwijzen naar deze Code belangenverstrengeling wordt niet alleen bereikt dat de zorgprofessionals die zijn aangesloten bij een koepelorganisatie die deze Code reeds hebben onderschreven hier nog eens aan worden herinnerd, maar wordt tevens gestimuleerd dat ook andere zorgprofessionals zich hieraan conformeren. Hetzelfde geldt voor leveranciers; in het tweede lid van artikel 18 onderschrijven zij de uitgangspunten van de Code belangenverstrengeling. Voor de integrale tekst van het nieuwe artikel 18 klik hier. Voor de toelichting op het nieuwe artikel 18 klik hier.

Voor de Engelse versie klik hier.

Algemeen
Ten gevolge van het invoegen van het nieuwe artikel 18 zijn de opvolgende artikelen vernummerd. De wijzigingen die per 1 januari 2014 worden doorgevoerd zijn tot stand gekomen in overleg en overeenstemming met KNMG, NVZ en NFU. Voor de integrale tekst van de gedragscode Medische Hulpmiddelen zoals geldig per 1 januari 2014 klik hier.