Klacht indienen

Iedereen die een overtreding van de Gedragscode constateert, kan daarover een klacht indienen bij de Codecommissie. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. Het is belangrijk dat de casus duidelijk wordt omschreven en dat wordt toegelicht waarom sprake zou zijn van een overtreding van de Gedragscode. Ook moet alle documentatie die nodig is om de klacht te kunnen beoordelen, worden meegestuurd.

Aan het indienen van een klacht kunnen kosten (griffiegeld) verbonden zijn. Het griffiegeld bedraagt € 500,- als de indiener van de klacht een rechtspersoon is. Natuurlijke personen (zoals zorgprofessionals) hoeven geen griffiegeld te betalen als zij een klacht indienen. Als de Codecommissie vaststelt dat de klacht gegrond is, zal zij bepalen dat de aangeklaagde partij het griffiegeld aan de klager moet vergoeden. Ook kan de Codecommissie de partij die de Gedragscode heeft overtreden veroordelen tot het betalen van de procedurekosten. Deze kosten bedragen € 5.500,-.

Let op: de Codecommissie behandelt geen klachten over art. 4 (uitingen over medische hulpmiddelen). Daarnaast kan de Codecommissie om een aantal andere redenen besluiten een klacht niet behandeling te nemen. Meer informatie hierover vindt u in art. 10 Reglement van de Codecommissie en Commissie van Beroep GMH.

Een klager kan de Codecommissie verzoeken om zijn identiteit niet bekend te maken gemaakt. Dit geldt alleen als de klager een natuurlijke persoon is. De klager dient te motiveren waarom hij anoniem wenst te blijven. Als de Codecommissie het verzoek honoreert, zorgt de zij ervoor dat de naam en contactgegevens van de klager vertrouwelijk worden behandeld.

De volledige beschrijving van de klachtenprocedure kunt u terugvinden in artikel 8 t/m 26 Reglement van de Codecommissie en Commissie van Beroep GMH.1. Indienen van een klacht


Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid InputInvalid Input2. Bovengenoemde dient een klacht in tegen


Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input3. Onderwerp van geschil


Geef hieronder een zo duidelijk en volledig mogelijke beschrijving van uw klacht.
Het is belangrijk dat u bij de omschrijving aangeeft wanneer de gebeurtenis plaats vond, of en zo ja, welke actie u hiertegen heeft ondernomen. Indien mogelijk kunt u aangeven met welke bepalingen van de Gedragscode u de gebeurtenis strijdig acht. Omschrijf tevens welke documenten u in uw bezit heeft die als bewijsmateriaal kunnen dienen.

Invalid Input4. Kosten indienen klacht


Het griffiegekd voor het indienen van een klacht bedraagt
* Griffiegeld natuurlijk persoon (bijv. beroepsbeoefenaren): € 0,-
* Griffiegeld rechtspersoon : € 500,-

Een volledige beschrijving van de procedure inclusief de kosten kunt terugvinden in artike 8 tm 26 van het Reglement van de GMH.


5. Verklaring melder klacht


Ondergetekende, vermeld onder 1, verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en zich te onderwerpen aan de bepalingen van het Reglement van de Codecommissie en Commissie van Beroep van de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Het Reglement van de Stichting GMH is op deze pagina te zien.
Invalid InputInvalid Input

Invalid Input
Invalid Input