Klacht indienen

De Codecommissie heeft tot taak kennis te nemen van en een oordeel uit te spreken over klachten die bij haar zijn ingediend met betrekking tot enigerlei handelen of nalaten in strijd met het bepaalde in de Gedragscode, met uitzondering van artikel 4.
Een ieder kan klachten als boven bedoeld, mits duidelijk geformuleerd en zoveel mogelijk gestaafd met toelichtende documentatie, schriftelijk bij het Secretariaat indienen. Indien de klager, zijnde een natuurlijk persoon, anoniem wenst te blijven, kan hij de Codecommissie verzoeken dat in correspondentie en publicaties de identiteit van de klager niet bekend wordt gemaakt. De klager dient te zorgen voor een motivering waarom hij anoniem wenst te blijven. Indien de Codecommissie het verzoek honoreert, zorgt de Codecommissie ervoor dat de naam en contactgegevens van de klager vertrouwelijk worden behandeld. De anonieme klager kan zich bij de mondelinge behandeling laten vertegenwoordigen.

De kosten voor een klachtenprocedure bedragen: € 5500,-
* Griffiegeld natuurlijk persoon (bijv. beroepsbeoefenaren): € 0,-
* Griffiegeld rechtspersoon : € 500,-

Een volledige beschrijving van de procedure inclusief de kosten kunt terugvinden in het Reglement van de GMH.
1. Indienen van een klacht


Naam indiener klacht(*)
Invalid Input

Adres(*)
Invalid Input

Postcode(*)
Invalid Input

Plaats(*)
Invalid Input

Contactpersoon(*)
Invalid Input

Functie contactpersoon(*)
Invalid Input

Telefoonnummer
Invalid Input

Telefoonnummer mobiel
Invalid Input

Email adres(*)
Invalid InputAangesloten bij

Invalid Input2. Bovengenoemde dient een klacht in tegen


(Bedrijfs)Naam(*)
Invalid Input

Adres(*)
Invalid Input

Postcode(*)
Invalid Input

Plaats(*)
Invalid Input

Telefoonnummer(*)
Invalid Input3. Onderwerp van geschil


Geef hieronder een zo duidelijk en volledig mogelijke beschrijving van uw klacht.
Het is belangrijk dat u bij de omschrijving aangeeft wanneer de gebeurtenis plaats vond, of en zo ja, welke actie u hiertegen heeft ondernomen. Indien mogelijk kunt u aangeven met welke bepalingen van de Gedragscode u de gebeurtenis strijdig acht. Omschrijf tevens welke documenten u in uw bezit heeft die als bewijsmateriaal kunnen dienen.

Beschrijving klacht
Invalid Input4. Kosten indienen klacht


De kosten voor een klachtenprocedure bedragen: € 5500,-
* Griffiegeld natuurlijk persoon (bijv. beroepsbeoefenaren): € 0,-
* Griffiegeld rechtspersoon : € 500,-

Een volledige beschrijving van de procedure inclusief de kosten kunt terugvinden in het Reglement van de GMH.


5. Verklaring melder klacht


Ondergetekende, vermeld onder 1, verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en zich te onderwerpen aan de bepalingen van het Reglement van de Codecommissie en Commissie van Beroep van de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Het Reglement van de Stichting GMG is op deze pagina te zien.
Akkoord
Invalid InputNaam(*)
Invalid Input

Plaats(*)
Invalid Input

Datum(*)
Invalid Inputcaptcha-code(*)
captcha-code
Invalid Input

Verzenden