FAQ

Moet leverancier melding bij en toestemming van werkgever controleren?

Vraag: Het medetekenen van de werkgever is iets wat onder de verantwoordelijkheid van de zorgprofessional valt. In hoeverre moeten een leverancier aantonen/controleren dat er daadwerkelijk toestemming is verkregen? Volstaat het als de leverancier de zorgprofessional hierop attendeert?

Antwoord: In een aantal bepalingen van de Gedragscode wordt gesteld dat de zorgprofessional gemaakte afspraken meldt aan het bestuur van de instelling dan wel zijn werkgever, danwel toestemming verkrijgt. De leverancier heeft de plicht de zorgprofessional hierop te wijzen en in de schriftelijk vastgelegde afspraken moet de verplichting van de zorgprofessional ook worden opgenomen. De naleving van de melding is echter nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de zorgprofessional.

Voor honorering van dienstverlening (artikel 14) geldt dat de zorgprofessional een schriftelijke verklaring dient te overleggen; dan is controle door de leverancier dus wel mogelijk.