Inhoud van de code

Artikel 17 - Specifieke vormen van sponsoring; onderzoek

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 15 geldt dat de sponsoring van onderzoek door leveranciers is toegestaan mits is voldaan aan de navolgende voorwaarden:

  1. De sponsoring heeft betrekking op door zorgprofessionals geïnitieerde klinische of niet-klinische studies die voldoen aan de relevante wettelijke, wetenschappelijke en ethische eisen;
  2. De sponsoring heeft betrekking op gedocumenteerde onkosten, diensten in natura, of gratis producten die gebruikt kunnen worden bij de onderzoeksactiviteiten;
  3. Het verzoek tot sponsoring is schriftelijk ingediend, waarbij de aard en het doel van de onderzoeksactiviteit vermeld worden;
  4. De afspraken zijn neergelegd in een door alle betrokken partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst die voldoet aan artikel 15 lid 3 en in ieder geval ook bepalingen bevat de wettelijk verplichte rapportage van eventuele onbedoelde relevante uitkomsten (adverse events);en
  5. De zorgprofessional draagt ervoor zorg dat hij vanhet bestuur van de instelling dan wel zijn werkgever aantoonbaar voorafgaande toestemming voor de sponsoring van onderzoek heeft verkregen.
  6. De gesponsorde maakt in alle mondelinge en schriftelijke presentaties van de resultaten van de studie melding van de sponsoring.

Lees de toelichting

Door naar artikel 18: Betrokkenheid bij totstandkoming adviesrapporten, richtlijnen