Inhoud van de code

Artikel 14 - Dienstverleningsovereenkomst

 1. In de in artikel 13 lid 2 sub c bedoelde schriftelijke overeenkomst dienen in ieder geval te zijn vastgelegd:
   
  a. de inhoud, aard, duur en omvang van de dienst;  
  b. het daarmee te bereiken resultaat en/of doel;   
  c. de vergoeding voor de dienst en vergoeding van eventuele onkosten;  
  d. de verklaring van de betrokken zorgprofessional dat hij het bestuur van de instelling dan wel de werkgever het doel en de reikwijdte van de overeenkomst heef gemeld, en zorg draagt voor de vereiste toestemming als bedoeld in artikel 13 lid 7.


 2. Indien de dienstverlening betrekking heeft op onderzoek, dient de schriftelijke overeenkomst te refereren aan een onderzoeksprotocol of eventueel schriftelijk vastgelegd schema van de werkzaamheden en dienen alle relevante en/of vereiste toestemmingen en goedkeuringen voor het doen van dit onderzoek verkregen te worden.

Lees de toelichting

Door naar artikel 15: Sponsoring van projecten of activiteiten anders dan bijeenkomsten