Inhoud van de code

Artikel 9 - Door onafhankelijke derden georganiseerde bijeenkomsten

 1. Onder door onafhankelijke derden georganiseerde bijeenkomsten worden verstaan bijeenkomsten die (mede) bestemd zijn voor zorgprofessionals en die zonder inhoudelijke bemoeienis van leveranciers worden georganiseerd. Dit betekent dat de inhoud van het programma, het uitnodigingsbeleid en de locatie van de bijeenkomst onafhankelijk van leveranciers worden vastgesteld.

 2. Leveranciers mogen de kosten in het kader van een door een onafhankelijke derde georganiseerde bijeenkomst voor hun rekening nemen,mits wordt voldaan aande volgende voorwaarden. 

  a. Programma: het programma van de bijeenkomst is:

   1. gericht op het bevorderen van kennis en/of vaardigheden verbandhoudend met (de verbetering van) de gezondheidszorg en/of medische vooruitgang, en
   2. van een voldoende inhoudelijk niveau, en
   3. qua programma-opbouwevenwichtig en redelijk.

  b. Locatie: de locatie waar de bijeenkomst plaats vindt is gerechtvaardigd, zowel wat faciliteiten als wat geografische ligging betreft.

  c. Kosten: de kosten die door de leverancier worden vergoed zijn redelijk. Dit betekent dat indien sprake is van de vergoeding van kosten aaneen individuele zorgprofessional uitsluitend de navolgende kosten mogen worden vergoed:

  1. inschrijvingskosten;
  2. één of meerdere redelijk geprijsde maaltijden;
  3. noodzakelijke overnachtingen, voor zover redelijk geprijsd;
  4. redelijke reiskosten.

  Aangenomen wordt dat de vergoeding van voormelde kosten redelijk is indien:

  a. de leverancier per zorgprofessional niet meer bijdraagt in de hierboven genoemde kosten dan € 500 per bijeenkomsttot een maximum van € 1.500 per jaar, of
  b. de zorgprofessional tenminste 50% van de hierboven genoemde kosten zelf draagt.

  De bedragen zijn inclusief BTW.

  Indien sprake is van een financiële bijdrage aan de organisator van de bijeenkomst en deze bijdrage uitsluitend wordt besteed aan algemene kosten die rechtstreeks samenhangen met de organisatie van die bijeenkomst, gelden de onder sub c genoemde maximumbedragen niet, mits wordt voldaan aan de overige eisen uit dit artikel.

 3. Afspraken omtrent vergoeding van kosten van individuele zorgprofessionals moeten schriftelijk worden vastgelegd. Onderdeel van deze afspraken is dat de betrokken zorgprofessional deze afspraken meldt aan het bestuur van de instelling dan wel zijn werkgever.

 4. Aan de betaling van een financiële bijdrage aan de organisator van een bijeenkomst dient een schriftelijke overeenkomst van de organisator(en) ten grondslag te liggen. De betaling moet rechtstreeks aan de organisator van de bijeenkomst worden gedaan. De financiële ondersteuning moet duidelijk van te voren en tijdens de bijeenkomst worden kenbaar gemaakt.

 5. In afwijking van het bepaalde in lid 2 geldt dat leveranciers het kader van de in dit artikel bedoelde bijeenkomsten advertentieruimte mogen inkopen en standruimte mogen huren onder voorwaarde dat: 

  a. er sprake is van een marktconform tarief, en
  b. een eventueel surplus niet ten goede komt aan de deelnemende zorgprofessionals.

 6. Leveranciers mogen satellietsymposia of parallelle symposia die tijdens, kort voor of kort na dein dit artikel bedoelde bijeenkomstplaatsvinden organiseren dan wel ondersteunen en daar presentaties verzorgen over onderwerpen die passen binnen het programma van de bijeenkomst, op voorwaarde dat alle gepresenteerde informatie eerlijk, gebalanceerd en wetenschappelijk gezien accuraat is. Leveranciers mogen de inhoud van deze satellietsymposia bepalen en wie daarvoor worden uitgenodigd. Afspraken hieromtrent tussen organisator en leveranciers moeten schriftelijk worden vastgelegd. De organisatie of ondersteuning dient vermeld te worden in alle materialen die op het satellietsymposium betrekking hebben.

Lees de toelichting

Door naar artikel 9a: door onafhankelijke derdern georganiseerde bijeenkomsten; overgangsregeling