Inhoud van de code

Artikel 26 - Datum inwerkingtreding verplichting openbaarmaking

1. De verplichting tot openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg op grond van artikel 22 is met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid en treedt per diezelfde datum in werking. De verplichting tot openbaarmaking die bij wijze van pilot per 2015 reeds in werking getreden was voor bepaalde leveranciers van medische hulpmiddelen en bepaalde zorgprofessionals blijft tot de inwerkingtreding van het aangepaste artikel 22 lid 1 ongewijzigd van kracht.

2. Het staat alle partijen die gebonden zijn aan de Gedragscode vrij om vooruitlopend en in aanvulling op het bepaalde in het vorige lid op vrijwillige basis interacties in het Transparantieregister Zorg openbaar te maken. Partijen zullen daarbij handelen in overeenstemming met de werkwijze en instructies van het Transparantieregister Zorg.

Lees de toelichting